Gradski muzej Požega

ARHEOLOŠKI ODJEL – odjel s kojim započinje povijest muzeja
PRIRODOSLOVNI ODJEL – odjel s kostima mamuta, bizona, golemog jelena, pećinskog medvjeda, hijene i sl.
ETNOLOŠKI ODJEL – forenzika materijalne i nematerijalne baštine Požege i Požeštine
POVIJESNI ODJEL – odjel s najraznovrsnijom muzejskom građom
ODJEL POVIJESTI UMJETNOSTI – odjel s nacionalnom, europski i svjetski vrijednom kulturnom baštinom
PEDAGOŠKI ODJEL – odjel koji sve ljude približava muzejskom svijetu
Ponedjeljak, 11 Svibanj 2020 11:26

NATJEČAJ za pripravnika – dokumentariste, od 12.5.2020. do 20.5.2020.

GRADSKI MUZEJ POŽEGA

Matice hrvatske  1

34000 POŽEGA

Ur.broj:  198/20

U Požegi, 12.05.2020.

Na temelju članka 28. Statuta Gradskog muzeja Požega (urbroj: 414/16 od 14. studenog 2016. i urbroj: 308/19 od 16. srpnja 2019.) i članka 4. Pravilnika o zapošljavanju pripravnika u Gradskom muzeju Požega (ur.broj: 191/20 od 8. svibnja 2020.),  ravnateljica Gradskog muzeja Požega,  raspisuje i objavljuje

 

NATJEČAJ 

 

 • Za zapošljavanje pripravnika – dokumentariste u Dokumentacijskom odjelu Gradskog muzeja Požega, jedna osoba, koja ispunjava sljedeće uvjete:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili diplomski interdisciplinarni sveučilišni studij (magistar struke ili stručni specijalist ili sveučilišni specijalist kulturologije) ili s njim izjednačen studij (VSS)
 • bez radnog iskustva u struci
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje jednog stranog jezika.

Pripravnik se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine.

 • Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 • Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • Životopis
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili potvrda)
 • Dokaz o radnom stažu (Potvrda iz HZMO-a)
 • Dokaz o državljanstvu (domovnica)
 • Rodni list
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od tri mjeseca)
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (potvrda, preslika indexa, svjedodžbe i sl.)
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat, svjedodžba, potvrda i sl.).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje  se prijavljuje uz vlastoručni potpis, te se prijavi prilažu svi prilozi.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.

Dopunu prijavi na natječaj moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

 • Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 • Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na službenoj internetskoj stranici Gradskog muzeja Požega (www.gmp.hr) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Također će istim putem kandidati biti obaviješteni o ispitnom gradivu.

 • Prijava na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku osam (8) dana od dana objave natječaja mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj internetskoj stranici Gradskog muzeja Požega, i to preporučenom poštom na adresu: Gradski muzej Požega, Matice hrvatske 1, 34000 Požega, s naznakom: „Za natječaj za pripravnika“.
 • Prijavom na natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Gradski muzej Požega kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
 • Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 • O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                      Ravnateljica

                                                                                          Mirela Pavličić Hein, dipl.arh., v.r.